شناساگر گیمسا مرک

شناساگر گیمسا (5 تا 25 گرمی)

  • Clear