شناساگر

پتاسیم پرمنگنات (KMnO4)

 • Clear

شناساگر فست گرین (5 و 10 گرمی)

 • Clear

شناساگر فنول رد (5 تا 25 گرمی)

 • Clear

شناساگر کروزول رد (5 تا 25 گرمی)

 • Clear

شناساگر گیمسا (5 تا 25 گرمی)

 • Clear

شناساگر لایت آرین (5 و 10 گرمی)

 • Clear

شناساگر لیشمن (5 تا 25 گرمی)

 • Clear

شناساگر مالاشیت گرین اگزالات (5 تا 25 گرمی)

 • Clear

شناساگر متیل اورانژ (5 تا 25 گرمی)

 • Clear

شناساگر متیل رد (5 تا 25 گرمی)

 • Clear

شناساگر موراکساید (5 تا 25 گرمی)

 • Clear

شناساگر نیگروزین (5 و 10 گرمی)

 • Clear