شیمی آلی
عباس حیدری

انواع پلیمر

انواع پلیمر پلیمر یا بسپار ماده‌ای شامل مولکول‌های بزرگی است که از به هم پیوستن واحدهای کوچک تکرار شونده که تکپار یا مونومر نامیده می‌شود، ساخته شده‌است پلیمرهای طبیعی پلیمرهای طبیعی

ادامه مطلب »