شیمی آلی
عباس حیدری

پلی اوره

shimidoon.ir Instagram Telegram پلی اوره پلي اوره ها تركيبات درشت مولكولي هستند كه ساختارشان داراي زنجيرهاي ناهمگون و گروه هاي اوره است.  گرچه شيمي و

ادامه مطلب »