شیمی آلی
abolfazl farzadi

آلکانها

shimidoon.ir Instagram Telegram آلکانها <<بسم الله الرحمن الرحیم>> (( آلکان ها )) مبنای نامگذاری آلکان ها تعداد اتم های کربن موجود در زنجیر آنهاست. به

ادامه مطلب »