شیمی معدنی
عباس حیدری

اتم و مدل های اتمی

نظریه ی اتمی،سنگ بنای شیمی جدید است.درک ساختار اتمی و راه های برهم کنش اتم ها، محور درک شیمی است.   برای چندین دهه، پیشرفت

ادامه مطلب »