بروموکروزول گرین (5 تا 25 گرمی)

4,400,000 ریال13,900,000 ریال
 • Clear

محلول نسلر (250 تا 1000 میلی لیتری)

6,500,000 ریال23,500,000 ریال
 • Clear

متانول

1,450,000 ریال11,500,000 ریال
 • Clear

دی سدیم EDTA (دی سدیم ا د ت ا)

7,500,000 ریال
 • Clear

دی متیل فرمامید (DMF)

590,000 ریال13,900,000 ریال
 • Clear

فرمالین (فرم آلدهید)

650,000 ریال8,800,000 ریال
 • Clear

اسید سولفوکرومیک

2,400,000 ریال5,500,000 ریال
 • Clear

آمونیوم کلرید

2,500,000 ریال
 • Clear

تری اتیل آمین

8,900,000 ریال9,900,000 ریال
 • Clear

ان هپتان

9,500,000 ریال17,900,000 ریال
 • Clear

پلی وینیل الکل (PVA)

8,300,000 ریال
 • Clear

شناساگر متیلن بلو (5 تا 25 گرمی)

2,800,000 ریال9,700,000 ریال
 • Clear