نمایش 1–12 از 16 نتیجه

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اتیلن گلایکول (Ethylene Glycol)

1,600,000 ریال14,800,000 ریال
 • Clear

خرید اوره

3,750,000 ریال
 • Clear

خرید پتاسیم یدید

10,700,000 ریال94,900,000 ریال
 • Clear

دی اتیل اتر

15,400,000 ریال
 • Clear

سدیم تیوسولفات

3,190,000 ریال
 • Clear

سولفوریک اسید

1,400,000 ریال13,500,000 ریال
 • Clear

سیتریک اسید (Citric Acid)

2,450,000 ریال32,000,000 ریال
 • Clear

فرمالین (فرم آلدهید)

650,000 ریال8,800,000 ریال
 • Clear

فرمیک اسید (Formic Acid)

3,850,000 ریال56,000,000 ریال
 • Clear

فنول فتالئین

1,800,000 ریال6,000,000 ریال
 • Clear

کلرید آهن شش آبه (FeCl3.6H2O)

3,500,000 ریال87,500,000 ریال
 • Clear