نمایش 1–12 از 25 نتیجه

بافر و تیترازول

بافر 10 (pH=10.00)

1,200,000 ریال2,700,000 ریال
 • Clear

بافر 3 (pH=3.00)

1,700,000 ریال3,300,000 ریال
 • Clear

بافر 4 (pH=4.00)

1,200,000 ریال2,700,000 ریال
 • Clear

بافر 5 (pH=5.00)

1,200,000 ریال2,700,000 ریال
 • Clear

بافر 7 (pH=7.00)

1,200,000 ریال2,700,000 ریال
 • Clear

بافر 9 (pH=9.00)

1,200,000 ریال2,700,000 ریال
 • Clear

بافر آمونیاکی

1,700,000 ریال3,300,000 ریال
 • Clear

پتاسیم کلرید 3 مولار

1,200,000 ریال2,700,000 ریال
 • Clear

تیترازول سدیم EDTA 0.1 نرمال

2,900,000 ریال
 • Clear

تیترازول سدیم تیوسولفات 0.1 نرمال

2,900,000 ریال
 • Clear

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.1 نرمال

2,300,000 ریال
 • Clear

تیترازول سدیم هیدروکسید 1 نرمال

2,300,000 ریال
 • Clear