در حال نمایش 11 نتیجه

نمک های معدنی

آمونیوم کلرید

2,500,000 ریال
  • Clear

پتاسیم پرمنگنات (KMnO4)

6,500,000 ریال
  • Clear

پتاسیم دی کرومات

6,500,000 ریال
  • Clear

پودر ید (100 تا 1000 گرمی)

11,900,000 ریال71,000,000 ریال
  • Clear

خرید پتاسیم یدید

10,700,000 ریال94,900,000 ریال
  • Clear

سدیم تیوسولفات

3,190,000 ریال
  • Clear

سیلیکاژل

6,900,000 ریال
  • Clear

کلرید آهن شش آبه (FeCl3.6H2O)

3,500,000 ریال87,500,000 ریال
  • Clear

منیزیم سولفات هفت آبه

3,700,000 ریال
  • Clear

نقره نیترات (10 تا 100 گرمی)

9,000,000 ریال78,000,000 ریال
  • Clear