شیمی عمومی
زهره جلالی

پرتوزایی (radio activity)

shimidoon.ir Instagram Telegram پرتوزایی (radio activity) تبدیل خود به خودی ایزوتوپ های ناپایدار یک عنصر، به ایزوتوپ های عناصر دیگر، که با ساطع کردن پرتوها

ادامه مطلب »