بررسی شکل مولکول ها با استفاده از هیبریداسیون و نظریه VSEPR (نظریه دافعه جفت الکترون های لایه والانس)

مقدمه نظریه همه ما می دانیم که بار های هم نام یکدیگر را دفع و بار های نا هم نام یکدیگر را جذب می کنند. خواه ای...