shimidoon.ir

اسید و باز 2

اثر هم ترازی حلال ها

اسیدی که در حلال آب, اسید ضغیفی است, ممکن است در حلالی دیگر که به اندازه کافی بازی است اسید قوی به نظر می برد. بنابراین تشخیص قدرت اسیدی اسیدها در حلال های بازی ممکن نیست؛ زیرا همه ی آنها به گونه های بدون پروتون خود (باز مزدوج خود) تبدیل می شوند. این وضعیت برای بازها نیز وجود دارد.

برای تعیین قدرت اسیدی دو یا چند اسید, باید از حلال هایی استفاده کرد که قدرت اسیدی جزء کاتیون حلال از قدرت اسیدی اسیدها بیشتر باشد در غیر اینصورت, اثر هم تراز کنندگی حلال, قدرت اسیدی همه اسیدها را تا سطح قدرت اسیدی کاتیون حلال پایین می آورد.

اسید و باز سخت و نرم (HSAB)

طبق نظریه پیرسون, اسیدهای نرم با بازهای نرم و اسیدهای سخت با بازهای سخت واکنش بهتری داده و محصول پایدارتری تشکیل می دهند. پیوند بین اسیدها و بازهای سخت بیشتر ماهیت الکتروستاتیک و پیوند بین اسیدها و بازهای نرم که قطبش پذیری بالایی دارند بیشتز ماهیت کوالانسی است.

انواع اسیدها

اسید های سخت:

اسیدهایی که عدد اکسایش و الکترونگاتیوی بالا؛ اما شعاع و حجم کوچکی دارند.

اسیدهای نرم:

اسیدهایی که عدد اکسایش و الکترونگاتیوی پایین؛ اما حجم و شعاع بزرگی دارند.

انواع بازها

بازهای سخت:

بازهایی که حجم و شعاع کوچکی دارند.

بازهای نرم:

بازهایی که حجم و شعاع بزرگی داشته و قدرت قطبش پذیری بالایی دارند.

در بررسی سختی و نرمی گونه های تک اتمی, هرچه انرژی یونش یک گونه بیشتر و انرژی الکترون خواهی آن کمترباشد سختی آن بیشتر است؛ اما در مولکول ها و یون های جنداتمی, هرچه تفاوت سطح انرژی دو اوربیتال مرزی HOMO,LUMO بیشتر باشد قطبش پذیری آن کمتر و سختی آن بیشتر خواهد بود.