shimidoon.ir

نام گذاری گروه های آلکیل

 

<<بسم الله الرحمن الرحیم>>

((نام گذاری گروه های آلکیل))
نکته : با برداشتن یک هیدروژن انتهایی از زنجیر مستقیم آلکان ها یک گروه آلکیل تشکیل می شود همینطور با برداشتن یکی هیدروژن از کربن های غیر انتهایی نیز تعداد بسیار زیادی گروه آلکیل شاخه دار تشکیل می‌شود مثلاً شکل زیر در مورد یک آلکان ۳ کربنی امکان تشکیل دو گروه آلکیل و در مورد یک آلکان ۴ کربنی امکان وجود چهار گروه آلکیل وجود دارد.

 

این موارد با زیاد شدن تعداد اتم های کربن افزایش می‌یابد گروههای آلکیل را نیز با رعایت دقیق مراحلی که به آنها اشاره شد به صورتی منطقی و هماهنگ نام گذاری می کنند و دلایل تاریخی بعضی از گروه‌های آلکیل ساده نام های غیر سیستماتیک و اختصاصی دارند که به مواردی از این قبیل اشاره می‌کنیم:

 

این اسامی در مجله های شیمی و کتاب‌های درسی و کاتالوگ ها به کار می رود و در سیستم نامگذاری آیوپاک نیز متداول است. بنابراین ترکیب زیر را چهار ایزوپروپیل هپتن نیز می‌توان نامید. خوشبختانه تعداد نام‌های غیرسیستماتیک زیاد نیست و می‌توان به آسانی آنها را به یاد سپرد.
تذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد((پیشوندهای sec(برای کربن نوع دوم)و tert(برای کربن نوع سوم) نیز در نامگذاری ها به کار می روند و بیانگر نوع کربن استخلاف شده در زنجیر آلکان می‌باشند.

 

 لفظ آلکیل را برای متیل ,اتیل ,پروپیل یا هر گروه الکیل غیر مشخص دیگر نیز میتوان به کار برد.
در محاوره اغلب از این مفاهیم استفاده میکنیم.به عنوان مثال وقتی میگوییم (محصول واکنشی یک tertالکل است))منظور یک الکل نوع سوم با ساختمان زیر می باشد.