shimidoon.ir

نیروهای بین مولکولی (نیروهای یون_دوقطبی)

نیروی یون-دوقطبی، یک جاذبه ی الکتروستاتیک، بین یون و مولکولی قطبی/ناقطبی می باشد.

این نیرو، که هنگام انحلال ترکیبات یونی در حلال های قطبی یا ناقطبی مشاهده می گردد؛ متناسب با جهت گیری یون و مولکول قطبی/ناقطبی شرکت کننده در این تعامل، به دو بخش زیر تقسیم می گردد:

1. نیروی یون-دوقطبی دائمی

2. نیروی یون-دوقطبی القایی

1. نیروی یون-دوقطبی دائمی

این نیرو، بین یون و مولکولی قطبی برقرار شده و دوقطبی (مولکول دوقطبی) می تواند آزادانه (تقریبا)، حول محور تعامل خود و یون، بچرخد.

به عنوان مثال، می توان این نیرو را هنگام انحلال نمک سدیم کلرید در آب مشاهده نمود.

2. نیروی یون-دوقطبی القایی

این نیرو، بین یون و مولکولی ناقطبی برقرار شده و چرخش (گشتاور) ناقطبی، تحت تاثیر میدان ایجاد شده توسط بار یون باشد؛ که در این حالت، چرخش ناقطبی متناسب است با، میزان بار یون و قطبش پذیری ناقطبی.

به عنوان مثال، می توان این نیرو را بین یون کلرید و مولکول هگزان، مشاهده نمود.

ویژگی های نیروهای یون-دوقطبی

1.در هر دو نوع نیروی گفته، یون مربوطه می تواند با بیش از یک مولکول تعامل داشته باشد؛ که معمولا در این حالت، نیروی ایجاد شده ضعیف تر از حالتی است که، یک یون و یک مولکول با یکدیگر تعامل دارند.

2.با افزایش بار یون و یا افزایش قطبیت مولکول، جاذبه ی یون-دوقطبی، افزایش می یابد.

3.انرژی پیوند یون-دوقطبی، به طور معمول در محدوده 50-200 کیلوژول در مول می باشد.