عملیات آزمایشگاهی

<<بسم الله الرحمن الرحیم>>

عملیات آزمایشگاهی

1 -(( گرم کردن ظروف آزمایشگاهی ))
چراغ بونزن که شعله آن مخروطی شکل می باشد متداولترین چراغ آزمایشگاه است شعله این چراغ از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت مخروطی شکل داخلی که رنگ آبی دارد، ناحیه کـاهش و قسمت مخروطی شکل خارجی که بنفش است، ناحیه اکسایش شعله نام دارد. براي گرم کردن ظروف از قسمتی که بین این دو مخروط قرار دارد، استفاده می شود . 


2 – ((جدا کردن رسوب))
رسوب را از محلول به سه طریق می توان جدا نمود .
الف: صاف کردن -ساده ترین نوع استفاده از قیف و کاغذ صافی می باشد. در صورتیکه دانه هاي رسوب خیلی ریز باشد بطوریکه از کاغذ صافی رد شود باید آن را در محلول خود، مدتی به حال خود گذاشت و یا اینکه آن را گـرمکرد،این عمل باعث درشت شدن دانه هاي رسوب می گردد براي شستشوي رسوب بهتر است آن را چندین بار با مقادیر کم آب بشویید .درشکل زیر نحوه صاف کردن محلول ها نشان داده شده است .

ب)دکانته کردن(سریز کردن): اگر رسوب در محلول به صورت معلـق باشـد، ابتـدا آن را مـدتی بـه حـال خـود بگذارید تا ته نشین شود، سپس محلول زلال روي رسوب را با دقت سر ریز کنید، آنگاه به رسوب آب اضافه کنید و پس از مدتی دوباره محلول روي رسوب را سریز کنید این عمل باید چندین بار تکرار شود.
ج: سانتریفوژ کردن: بهترین روش صاف کردن استفاده از دستگاه سانتریفوژ یا گریز از مرکز اسـت در ایـن عمـل نیروی گریزازمرکزجانشین نیروي ثقل شده و رسوب به خوبی از محلول جدا می گردد .

((استفاده از ترازو ))
هنگام استفاده از ترازو به نکات زیر توجه کنید :
1 – براي آزاد کردن ترازو از دکمه مربوط استفاده کنید ولی به آن ضربه نزنید .
2 – هنگام گذاشتن و برداشتن وزنه یا ظرف بر کفه هاي ترازو، کفه ها نباید آزاد باشند.
3- هیچ گاه مواد را مستقیماً به داخل کفه هاي ترازو نگذارید. براي این منظور از کاغذ یا بشر یا بوتـه هـای چینـی استفاده کنید .
4 – هیچ گاه ظروف را در حالت داغ و حتی گرم وزن نکنید، چون جریان هواي ایجاد شده باعث نوسان کفه هـاي ترازو می شود .
5 -برای توزین دقیق، همیشه پس از پایان هر توزین در ترازو را ببندید.
6 – براي هر تغییر در میزان کردن ترازو از مسئول آزمایشگاه کمک بگیرید.

((اندازه گیري حجمی ))
اندازه هاي استوانه مدرج خیلی دقیق نیست بنابراین براي آزمایشهاي خیلی دقیق از اینگونـه ظـروف اسـتفاده نمـی شود.براي آزمایش هاي شیمیایی نباید استوانه مدرج را گرما داد زیرا به آسانی می شکند .
براي خواندن مایع اغلب باید سطح پایین مایع را خواند. شکل زیر:


چشم باید هم سطح مایع باشـد . گذاشـتن یـک کاغذ در پشت ظرف به خواندن صحیح کمک می کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید