تعیین چگالی با پیکنومتر

پیکنومتر چیست؟ چگونه با آن چگالی را حساب کنیم؟

چگالی چیست؟  یکی از متداول ترین ویژگی هایی که برای هر ماده ذکر می شود چگالی است. چگالی در واقع معیاری برای سنج...