ایمنی در آزمایشگاه شیمی (2)

((بسم الله الرحمن الرحیم))

ادامه نکات ایمنی آزمایشگاهی:

18– هنگام رقیق کردن اسیدهاي غلیظ، به آهستگی و با به هم زدن میله شیشه اي، اسید را داخل آب بریزید و از ریختن آب بر روي اسید خودداري کنید زیرا گرماي تولید شده در این حالت زیاد است و باعث تبخیر ناگهانی آب و پاشیدن اسید به بیرون می شود.

-احتیاطهاي لازم براي جوشاندن محلولها داشته باشید.و لوله محلول کج نشود.

– احتیاطهاي لازم براي رقیق کردن اسیدها.هیچگاه آب را داخل اسید نریزید بلکه اسید را به آرامی به آب اضافه کنید.
19– وقتی که می خواهید لوله شیشه اي را داخل سوراخ چوب پنبه کنید، باید سر لوله را چرب و چوب پنبه را ترکنید در صورتیکه استفاده از آب براي آزمایش مجاز نیست، از تر کردن چوب پنبه خودداري کنیـد هنگـام فـرو بردن لوله، قسمت نزدیک چوب پنبه رابگیرید و با حرکت چرخشی آن را به داخل سوراخ چوب پنبه فرو کنید بـه همین طریق میتوانید قیف، دماسنج و غیره را وارد سوراخ چوب پنبه کنید.

20_ هیچ گاه – مواد یا محلول هاي شیمیایی را نچشید زیرا احتمال دارد سمی بودن آنها بر روي شیشـه قیـد نشـده باشد در صورت خوردن مواد شیمیایی فوراً به مسئول آزمایشگاه مراجعه کنید .
21_ هرگاه می خواهید بوي محلولی را بفهمید، از تنفس مستقیم بخار آن خودداري کنید و در فاصله معـین، بخـار آن را با دست به طرف بینی خود هدایت و استشمام کنید .
22 – آزمایش هایی که مواد، بخارها و یا گازهاي سمی تولید می کنند باید در زیر هود انجام گیرند. این عمل باعث جلوگیري از پخش گاز و سموم در آزمایشگاه می شود .
23 – تمام وقت در آزمایشگاه از روپوش سفید ،دستکش و ماسک استفاده کنید.
24 – از تماس مستقیم پوست با مواد شیمیایی که از بی ضرر بودن آنها مطمئن نیستند، خودداري کنید.
25- مواد فرار سمی شیمیایی را نباید در فضاي آزمایشگاه نگه داري کرد، بلکه بایـد در یخچـال مخصـوص نگـهداری شوند .
26 – برداشتن بعضی از مواد به خاطر فرار بودن باید منحصـراً در ز یـر هـود انجـام شـود تـا بخارهـاي آن فضـاي آزمایشگاه را آلوده نکند .
27 – هیچ ماده اي را به وسیله پی پت و با دهان نمکید زیرا بیشتر محلول هاي آزمایشگاهی سمی هستند و در اثـر پر کردن پی پت با دهان، بخارات آن وارد دهان شما خواهد شد. براي پر کردن پی پت از پوآر استفاده کنید .
28 – پس از پایان آزمایش و هنگام ترک آزمایشگاه، بسته بودن شیرهاي گاز و آب را کنترل کنید و دو شاخه وسایل برقی را از پریز خارج کنید.
29 – محلول هاي فرار  آمونیاك( یا محلول هاي آتشگیر) اتر( و ترکیبات سمی برم) را زیر هود جابجا کنید .
30 _از بشر براي نوشیدن آب استفاده نکنید حتی اگر اطمینان حاصل کنید که کسـی بـا آن کـار نکـرده اسـت از خوردن و سیگار کشیدن در آزمایشگاه خودداري کنید .
31_ هیچگاه وسایل پلاستیکی را حرارت ندهید .
32 – تمام حوادثی که اتفاق می افتد، حتی اگر جزئی هم باشد، فوراً به مسئول آزمایشگاه گزارش کنید.
33 – هیچگاه وسایل شیشه اي شکسته و ترک خورده را استفاده نکنید، زیرا امکان دارد در طول آزمایش بطور کامل بشکند و آزمایش از دست شما خارج شود .
34 – ورود هر نوع بخار شیمیایی به چشم می تواند موجب آسیب جبران ناپذیري شود از این رو استفاده از عینـک مخصوص محافظ چشم در آزمایش هایی که احتمال خطر وجود دارد ضروري است.
35_ گزارش – کار هر جلسه را حداکثر تا یک هفته، یعنی در شروع جلسه بعد، تحویل دهید. با گذشت بیش از یک هفته، گزارش کار شما به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد و نمره گزارش کار آن جلسه صفر خواهد بود .
36 _هرگز بدون اطلاع مسئولین، آزمایشگاه را ترک نکنید .
37 – نمره آزمایشگاه مجموعه اي با درصدهاي مختلف از نمره امتحانات کتبی هر جلسه، نمره امتحـان آخـر تـرم، گزارش کار، طرز کار، نتایج آزمایش، رفتار و نظم و رعایت نکات ایمنی است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید